Một số tài liệu tham khảo về điện công nghiệp , kỹ thuật điện hay sưu tầm trên internet gửi đến các bạn và liên tục Update Giáo trình điện công nghiệp – dân dụng Vũ Văn Tẩm : Download Giáo trình ngắn mạch trong hệ thống điện ( Lã Văn Út) : Download Giáo trình