Tải phần mềm tích điểm tích lũy cho sinh viên

Quy ước tính điểm tích tũy ( tùy theo từng trường ) nhưng ở đây là quy ước mà đa số các trường chính quy sử dụng :
Loại giỏi : điểm số từ 8,5 – 10 | điểm tương đương tích lũy 4   | điểm chữ là A
Loại khá : điểm số từ 7,0 – 8,4 | điểm tương đương tích lũy 3 | điểm chữ là B
Loại trung bình : điểm số từ 5,5 – 6,9 | điểm tương đương tích lũy 2 | điểm chữ là B
Loại yếu 1 : điểm số từ 5,0-5,4 | điểm tương đương tích lũy 1,5 | điểm chữ là D+
Loại yếu 2 : điểm số từ 4,0-4,9 | điểm tương đương tích lũy 1 | điểm chữ là D
Loại kém 1 :  điểm số từ 3,0-3,9 | điểm tương đương tích lũy 0,5 | điểm chữ là F+
Loại kém 2 : điểm số từ 0-2,9 | điểm tương đương tích lũy 0 | điểm chữ là F

Hướng dẫn sử dụng phần mềm :

Ví dụ bạn thi được môn toán 8,6 điểm và có 4 chỉ , thì nhập vào điểm hệ số 10 là  : 8,6 , nhập vào số tín chỉ là 4 , sau đó nhấn nút nhập vào , nhưng nếu bạn nhập có sai xót thì nhấn nút nhập lại , muốn nhập lại từ đầu thì dùng nút xóa hết , muốn xem kết quả khi nhập xong thì nhấn nút xem kết quả

Link tải phần mềm :   Link Here

Chúc các bạn thành công !

Chia sẻ : Facebook | Google+

error: Read only !